Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên ( − 1 ; 3 ) . Bảng biến thiên của hàm số y = f ′ ( x ) được cho như hình vẽ sau. Hàm số y = f ( 1 − 2 x ​ ) + x nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên . Bảng biến thiên của hàm số  được cho như hình vẽ sau. Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây? 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Xét hàm số y = f ( 1 − 2 x ​ ) + x Ta có y ′ = f ′ ( 1 − 2 x ​ ) ⋅ ( − 2 1 ​ ) + 1 Hàm số y = f ( 1 − 2 x ​ ) + x nghịch biến khi f ′ ( 1 − 2 x ​ ) ≥ 2 ( ∗ ) Từ bảng biến thiên ta có: (*) ⇔ [ 2 ≤ 1 − 2 x ​ ≤ 3 ⇔ − 4 ≤≤ x ≤ − 2 a ≤ 1 − 2 x ​ ≤ − 1 ( − 1 < a < 0 ) ⇔ 4 ≤ x ≤ 2 1 − a ​ ​ Trong các đáp án ta chỉ có thể chọn đáp án A

Chọn A

Xét hàm số 

Ta có 

Hàm số  nghịch biến khi 

Từ bảng biến thiên ta có:

(*)

Trong các đáp án ta chỉ có thể chọn đáp án A

3

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG