Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và bảng xét dấu đạo hàm Hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và bảng xét dấu đạo hàm

Hàm số  có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

  1. 3

  2. 0

  3. 1

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Có: Khi đó y ′ = 0 Ta có: − x 4 + 4 x 2 − 6 = − ( x 2 − 2 ) 2 − 2 ≤ − 2 , ∀ x ∈ R Do đó: f ′ ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) ≤ f ′ ( − 2 ) , ∀ x ∈ R Mà x 2 + 1 ≥ 1 , ∀ x ∈ R Do đó phương trình f ′ ( − x 4 + 4 x 2 + 6 ) = x 2 + 1 vô nghiệm. Hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có bảng xét dấu đạo hàm như sau Vậy hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có 2 điểm cực tiểu

Có:

Khi đó 

Ta có: 

Do đó: 

Mà 

Do đó phương trình  vô nghiệm.

Hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Vậy hàm số  có 2 điểm cực tiểu

1

Câu hỏi tương tự

Một hình hộp chữ nhật có kích thước trong đó a, b, c là các số nguyên và Gọi và lần lượt là thể tích và diện tích toàn phần của hình hộp. Biết V=S,tìm số các bộ ba số (a, b, c).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG