Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục trên đoạn [ 1 ; 3 ] , f ( 1 ) = 1 v a ˋ f ( 3 ) = 2019 .Giá trị của tích phân I = ∫ 1 3 ​ f ′ ( x ) d x

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên đoạn . Giá trị của tích phân 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có

Đáp án C

Ta có I equals integral subscript 1 superscript 3 f apostrophe open parentheses x close parentheses d x equals f open parentheses x close parentheses right enclose blank end enclose subscript 1 superscript 3 equals f open parentheses 3 close parentheses minus f open parentheses 1 close parentheses equals 2018

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG