Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và thỏa mãn f ( 0 ) = 3 v a ˋ f ( x ) + f ( 2 − x ) = x 2 − 2 x + 2 , ∀ x ∈ R . Tích phân ∫ 0 2 ​ x f ′ ( x ) d x bằng

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên và thỏa mãn . Tích phân  bằng 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Thay x = 0 t a đư ợ c f ( 0 ) + f ( 2 ) = 2 ⇒ f ( 2 ) = 2 − f ( 0 ) = 2 − 3 = − 1 Ta có ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = ∫ 0 2 ​ f ( 2 − x ) d x Từ hệ thức đề ra ∫ 0 2 ​ ( f ( x ) + f ( 2 − x ) ) d x = ∫ 0 2 ​ ( x 2 − 2 x + 2 ) d x = 3 8 ​ ⇒ ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 3 4 ​ Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta lại có: ∫ 0 2 ​ x f ′ ( x ) d x = x f ( x ) ∣ 0 2 ​ − ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x = 2. ( − 1 ) − 3 4 ​ = − 3 10 ​

Đáp án D

Thay 

Ta có 

Từ hệ thức đề ra

 

Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta lại có:

1

Câu hỏi tương tự

Số tập hợp con có 3 phần tử của một tập hợp có 7 phần tử là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG