Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và dấu của đạo hàm cho bởi bảng sau Hàm số f ( x ) có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên  và dấu của đạo hàm cho bởi bảng sau

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 1.

  2. 3.

  3. 2.

  4. 5.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Dựa vào bảng biến thiên f ′ ( − 3 ) = f ′ ( − 2 ) = f ′ ( − 1 ) = 0. f ′ ( x ) đổi dấu qua hai điểm x = − 3 ; x = − 2. Nên hàm số f ( x ) có hai điểm cực trị.

Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên 

 đổi dấu qua hai điểm 

Nên hàm số  có hai điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG