Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x 2 − 2 x + 1 . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số  có đạo hàm  . Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên 

  2. Hàm số nghịch biến trên 

  3. Hàm số nghịch biến trên 

  4. Hàm số đồng biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ′ ( x ) = x 2 − 2 x + 1 = ( x − 1 ) 2 ≥ 0 ∀ x ∈ R Vậy hàm số đồngbiến trên ( − ∞ ; + ∞ )

Ta có: 

Vậy hàm số đồng biến trên 

2

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 2a, AD = a.Hình chiếu của đỉnh S lên đáy là trung điểm của cạnh AB cạnh bên SC tạo với mặt phẳng đáy một góc .Tính thể tích V của khối chóp đã cho

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG