Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = x 2 ( x 2 − 1 ) , ∀ x ∈ R . Hàm số y = 2 f ( − x ) đồng biến trên khoảng

Cho hàm số  có đạo hàm , . Hàm số  đồng biến trên khoảng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

suy ra +Suy ra + Tính + Bảng xét dấu + Hàm số y = g ( x ) = 2 f ( − x ) đồng biến trên ( − 1 ; 1 ) . Chọn C

suy ra


+Suy ra

+ Tính

+ Bảng xét dấu

+ Hàm số  đồng biến trên . Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Một kênh dẫn nước theo vuông góc có bề rộng 3,0 m như hình vẽ. Cho 4 cây luồng (thẳng) có độ dài là 6,2m ; 8,3m ; 8,4m ; 9,0m trôi tự do trên kênh. Hỏi số cây luồng có thể trôi tự do qua góc kên...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG