Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( 3 − x ) ( x 2 − 1 ) + 2 x , ∀ x ∈ R . Hỏi hàm số y = f ′ ( x ) − x 2 − 1 có bao nhiêu điểm cực tiểu.

Cho hàm số  có đạo hàm , . Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực tiểu.

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Suy ra hàm số có 1 điểm cực tiểu.

Ta có:

Suy ra hàm số có 1 điểm cực tiểu.

 

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng đồ thị hàm số y = 2 1 ​ x 2 − 3 x − x 1 ​ có ba điểm cực trị thuộc một đường tròn (C). Bán kính của (C)gần đúng với giá trị nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG