Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàmsố y = f ( x ) có đạo hàm f ′ ( x ) = 2 x − x 2 2 ​ , ∀ x  = 0. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên ( 0 ; + ∞ ) là

Cho hàm số  có đạo hàm   Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên  là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ′ ( x ) = 2 x − x 2 2 ​ ⇒ f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 1. Bảng biến thiên của f ( x ) trên ( 0 ; + ∞ ) Dựa vào bảng biến thiên ta thấy ( 0 ; + ∞ ) min ​ f ( x ) = f ( 1 ) .

Ta có 

Bảng biến thiên của  trên 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG