Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đạo hàm . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để hàm số có 2 điểm cực trị?

Cho hàm số  có đạo hàm . Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để hàm số  có 2 điểm cực trị?

  1. 2.

  2. 3.

  3. 4.

  4. 5.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

g ' x = f ' x - m 2                     = x 9 - x 2 - m 2 g ' x = 0 ⇔ x 9 - x 2 - m 2 = 0                                 ⇔ x 9 - x 2 ⏟ h x = m 2                 * " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/_QzfRHqCrMtgEhXpyftTRJrZwFQ_t4mv87ZSQYmJ9wWWboT0cOi28ALuzYMTb0zJGvCCrG0EHJSrRyicwYMBJTheSqSHIBMcCfvphvdwCPtfgNFqm1epvX8nePqGNrg3qdVrvyUh" style="width: 244.00px; height: 128.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="g apostrophe open parentheses x close parentheses equals f apostrophe open parentheses x close parentheses minus m squared space space space space space space space space space space equals x square root of 9 minus x squared end root minus m squared g apostrophe open parentheses x close parentheses equals 0 left right double arrow x square root of 9 minus x squared end root minus m squared equals 0 space space space space space space space space space space space space space space space space left right double arrow stack stack x square root of 9 minus x squared end root with underbrace below with h open parentheses x close parentheses below equals m squared space space space space space space space space open parentheses asterisk times close parentheses"> Hàm số có 2 điểm cực trị phương trình có hai nghiệm phân biệt. Xét hàm số , Bảng biến thiên: Suy ra, . Vậy , có hai giá trị nguyên dương cần tìm.

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>g</mi><mo>'</mo><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><mi>f</mi><mo>'</mo><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>-</mo><msup><mi>m</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>=</mo><mi>x</mi><msqrt><mn>9</mn><mo>-</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>-</mo><msup><mi>m</mi><mn>2</mn></msup><mspace linebreak="newline"/><mi>g</mi><mo>'</mo><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>&#x21D4;</mo><mi>x</mi><msqrt><mn>9</mn><mo>-</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup></msqrt><mo>-</mo><msup><mi>m</mi><mn>2</mn></msup><mo>=</mo><mn>0</mn><mspace linebreak="newline"/><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#x21D4;</mo><munder><munder><mrow><mi>x</mi><msqrt><mn>9</mn><mo>-</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup></msqrt></mrow><mo>&#x23DF;</mo></munder><mrow><mi>h</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced></mrow></munder><mo>=</mo><msup><mi>m</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mo>&#xA0;</mo><mfenced><mo>*</mo></mfenced></math>

Hàm số  có 2 điểm cực trị  phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

Xét hàm số ,

Bảng biến thiên:

Suy ra,

 .

Vậy , có hai giá trị  nguyên dương cần tìm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên có bảng biến thiên như sau: Tập giá trị của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG