Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm cấp hai trên R . Biết f ′ ( 0 ) = 3 , f ′ ( 2 ) = − 2019 và bẳng xét dấu của f ′′ ( x ) như sau: Hàm số y = f ( x + 2018 ) + 2019 x đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x 0 thuộc khoảng nào sau đây?

Cho hàm số  có đạo hàm cấp hai trên R . Biết  và bẳng xét dấu của như sau:

Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x0 thuộc khoảng nào sau đây?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp ánA y = f ( x + 2018 ) + 2019 x ⇒ y ′ = f ′ ( x + 2018 ) + 2019 y ′ = 0 ⇔ f ′ ( x + 2018 ) = − 2019 ⇔ [ x + 2018 = 2 x + 2018 = a < 0 ​ ⇔ [ x = − 2016 x = a − 2018 < − 2018 ​ Ta có bảng biến thiên Hàm số y = f ( x + 2018 ) + 2019 x đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm x 0 ​ = a − 2018 ∈ ( − ∞ ; − 2018 )

Đáp án A

Ta có bảng biến thiên

Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm 

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG