Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đúng ba điểm cực trị là -2;-1;0và có đạo hàm liên tục trên R . Khi đó hàm số y = f ( x 2 − 2 x ) có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  có đúng ba điểm cực trị là -2;-1;0 và có đạo hàm liên tục trên . Khi đó hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 6

  2. 4

  3. 5

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do hàm số y = f ( x ) có đúng ba điểm cực trị là − 2;-1;0và có đạo hàm liên tục trên R nên f ′ ( x ) = 0 có ba nghiệm ( đơn hoặc bội lẻ) là x = − 2 ; x = − 1 ; x = 0 . Đặt g ( x ) = f ( x 2 − 2 x ) ⇒ g ′ ( x ) = ( 2 x − 2 ) . f ′ ( x 2 − 2 x ) Vì f ′ ( x ) liên tục trên R nên g ′ ( x ) cũng liên tục trên R .Do đó những điểm g ′ ( x ) có thể đổi dấu thuộc tập các điểm thỏa mãn Ba nghiệm trên đều là nghiệm đơn hoặc bội lẻ nên hàm số g ( x ) có ba điểm cực trị.

Do hàm số  có đúng ba điểm cực trị là − 2;-1;0 và có đạo hàm liên tục trên  nên  có ba nghiệm ( đơn hoặc bội lẻ) là .

Đặt   Vì  liên tục trên  nên cũng liên tục trên . Do đó những điểm có thể đổi dấu thuộc tập các điểm thỏa mãn

Ba nghiệm trên đều là nghiệm đơn hoặc bội lẻ nên hàm số  có ba điểm cực trị.

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên S D = 2 3 a ​ .Tính thể tích khối chóp S.ABCDtheo a.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG