Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x 2 ( x − 1 ) e 3 x có một nguyên hàm là hàm số F ( x ) . Số điểm cực trị của hàm số F ( x ) là

Cho hàm số  có một nguyên hàm là hàm số . Số điểm cực trị của hàm số  là

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số f ( x ) có TXĐ là R ,có một nguyên hàm là hàm số F ( x ) ⇒ F ′ ( x ) = f ( x ) , ∀ x ∈ R nên F ′ ( x ) = 0 ⇔ f ( x ) = 0 ⇔ x 2 ( x − 1 ) e 3 x = 0 ⇔ [ x = 0 x = 1 ​ Ta có bảng xét dấu F ′ ( x ) như sau: Dựa vào bảng trên, ta thấy hàm số F ( x ) có một điểm cực trị.

Hàm số  có TXĐ là , có một nguyên hàm là hàm số  nên 

Ta có bảng xét dấu  như sau:

Dựa vào bảng trên, ta thấy hàm số  có một điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Khối đa diện nào sau đây có các mặt không phải là tam giác đều?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG