Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = ∣ ∣ ​ x + 16 − x 2 ​ ∣ ∣ ​ + a có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là m, M. Biết m + M = a 2 . Tìm tích P tất cả các giá trị a thỏa mãn đề bài.

Cho hàm số  có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là m, M. Biết . Tìm tích P tất cả các giá trị a thỏa mãn đề bài.
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Xét g ( x ) = x + 16 − x 2 ​ TXĐ: D = [ − 4 ; 4 ] , g ( x ) liên tục trên đoạn [ − 4 ; 4 ] Ta có: g ′ ( x ) = 1 − 2 16 − x 2 ​ 2 x ​ = 1 − 16 − x 2 ​ 2 ​ Cho g ′ ( x ) = 0 ⇔ 16 − x 2 ​ = x ⇔ { x ≥ 0 16 − x 2 = x 2 ​ ⇔ { x ≥ 0 x = 2 2 ​ ​ Khi đó: [ − 4 ; 4 ] ma x ​ g ( x ) = 4 2 ​ ; [ − 4 ; 4 ] min ​ g ( x ) = − 4 Từ đó ta được: [ − 4 ; 4 ] ma x ​ y = 4 2 ​ + a ; [ − 4 ; 4 ] min ​ y = a Khi đó: m + M = a 2 ⇔ 4 2 ​ + a + a = a 2 ⇔ a 2 − 2 a − 4 2 ​ = 0 ⇒ P = − 4 2 ​ nên chọn đáp án C

Chọn C

Xét 

TXĐ:  liên tục trên đoạn 

Ta có: 

Cho 

Khi đó: 

Từ đó ta được: 

Khi đó: 

 nên chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên [−3;2] và có bảng biến thiên như sau: Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=f(x) trên đoạn [−1;2]. Tính M+m.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG