Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho X = { − 3 ; − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 } . Hàm số f : X → Q được cho trong bảng sau: a) Tìm f ( − 1 ) ; f ( 3 ) ; f ( − 2 ) ; f ( 0 ) b) Tìm x 1 ​ , x 2 ​ biết f ( x 1 ​ ) = − 4 và f ( x 2 ​ ) = 12 c) Viết công thức biểu thị hàm số.

Cho .

Hàm số  được cho trong bảng sau:

a) Tìm 

b) Tìm  biết  và 

c) Viết công thức biểu thị hàm số.

R. Roboctvx125

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) f ( − 1 ) = 4 ; f ( 3 ) = − 12 ; f ( − 2 ) = 8 ; f ( 0 ) = 0 b) f ( x 1 ​ ) = − 4 ⇒ x 1 ​ = 1 f ( x 2 ​ ) = 12 ⇒ x 2 ​ = − 3 c)Công thức biểu thị hàm số: y = − 4 x

a) 

b) 

c) Công thức biểu thị hàm số: 

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính (một cách hợp lý, nếu có thể): 34 15 ​ + 21 7 ​ + 34 19 ​ − 15 20 ​ + 7 3 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG