Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau. Mệnh đề nào sau đây sai ?

Cho hàm số  có bảng biến thiên sau. Mệnh đề nào sau đây sai ?

 1. Điểm cực đại của đồ thị hàm số .
   

 2. Hàm số không đạt cực tiểu tại điểm x = 2 .
   

 3. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = -1.
   

 4. Giá trị cực đại của hàm số là y = 2 .
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại x = -1; hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 2.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại x = -1; hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 2.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số f ( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG