Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm như sau: Hàm số f ( x ) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây?

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Hàm số f ( x ) đồng biến trên khoảng ( − 1 ; 0 ) và ( 1 ; + ∞ ) .

Chọn B

Hàm số  đồng biến trên khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG