Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây. Hỏihàm số y = f ( x ) có mấy điểm cực trị?

Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm dưới đây. Hỏi hàm số  có mấy điểm cực trị?

 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng xét dấu, hàm số f ′ ( x ) đổi dấu 2 lần qua các điểm x = − 3 và x = 2 nênhàm số f ( x ) có 2 điểm cực trị Chọn đáp án B

Dựa vào bảng xét dấu, hàm số  đổi dấu 2 lần qua các điểm  và  nên hàm số  có 2 điểm cực trị

Chọn đáp án B

2

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = 4 1 ​ x 4 − m x 2 + 2 3 ​ ch ỉ c ó c ự c ti ể u m à kh ô ng c ó c ự c đạ i.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG