Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu như sau: Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng xét dấu như sau: 

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A f ′ ( x ) > 0 với x ∈ ( − 2 ; 0 ) nên hàm số đồng biến trên khoảng ( − 2 ; 0 )

Chọn A

với  nên hàm số đồng biến trên khoảng 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số y = f(x) như hình vẽ bên. Hàm số y = f ( x + 1 ) + x 2 + 2 x đồng biến trên khoảng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG