Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h à m s ố y = f ( x ) c ó b ả ng x é t dấ u c ủ a đạ o h à m nh ư sau M ệ nh đề n à o d ướ i đâ y đú ng?

Cho hàm s  có bng xét dấu ca đạo hàm như sau


M
nh đề nào dưới đây đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên 

  2. Hàm số đồng biến trên 

  3. Hàm số nghịch biến trên 

  4. Hàm số nghịch biến trên 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D ự a v à o b ả ng x é t d ấ u ta c ó y ′ < 0 , ∀ x ∈ ( 0 ; 2 ) n ê n h à m s ố ngh ị ch bi ế n tr ê n ( 0 ; 2 ) . Ch ọ n A

Da vào bng xét du ta có  nên hàm s nghch biến trên .

Chn A

1

Câu hỏi tương tự

Trong c á c h à m s ố d ướ i đâ y, h à m s ố n à o ngh ị ch bi ế n tr ê n t ậ p s ố th ự c R ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG