Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng xét dấu của đạo hàm Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ′ ( x ) ≥ 0 , ∀ x ∈ ( a ; b ) . Dấu " = " xảy ra một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên khoảng ( a ; b ) Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm ta thấy hàm số đồng biến trên ( 1 ; 3 )

. Dấu  xảy ra một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng biến trên khoảng 

Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm ta thấy hàm số đồng biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số với là tham số thực. Với giá trị nào của tham số thì thỏa mãn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG