Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có bảng xét dấu của f ′ ( x ) như sau: Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

Cho hàm số  có bảng xét dấu của  như sau:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

  1. 2

  2. 3

  3. 0

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 , đạt cực đại tại x = 1 . x = − 1 không là điểm cực trị của hàm số vì đạo hàm không đổi dấu khi đi qua x = − 1 .

Chọn A

Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại , đạt cực đại tại .

 không là điểm cực trị của hàm số vì đạo hàm không đổi dấu khi đi qua .

 

3

Câu hỏi tương tự

Hàm số có mấy điểm cực trị ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG