Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên Với giá trị nào của m thì phương trình f ( x ) + m = 0 có 3 nghiệm phân biệt

Cho hàm số  có bảng biến thiên

Với giá trị nào của m thì phương trình  có 3 nghiệm phân biệt

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: f ( x ) + m = 0 ⇔ f ( x ) = − m . Đặt ( C ) : y = f ( x ) và ( d ) : y = − m . Số nghiệm của phương trình f ( x ) = − m là số giao điểm của ( C ) và ( d ) . Để phương trình f ( x ) = − m có 3 nghiệm phân biệt thì − 4 < − m < 0 ⇔ 0 < m < 4.

Chọn C

Ta có: 

Đặt  và 

Số nghiệm của phương trình  là số giao điểm của  và .

Để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt thì 

 

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của tham số thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang mà không có tiệm cận đứng.

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG