Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau Số nghiệm của phương trình f ( x ) − 1 = 0 là

Cho hàm số có bảng biến thiên sau

Số nghiệm của phương trình  là
 

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( x ) = 1 Số nghiệm của phương trình đã cho bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y= 1. Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình f ( x ) = 1 có 3 nghiệm phân biệt.

Ta có
Số nghiệm của phương trình đã cho bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng y= 1.
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG