Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên: Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f ( x ) là

Cho hàm số  có bảng biến thiên:

Số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là

  1. 0

  2. 2

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số y = f ( x ) ta có: +Tập xác định D = R \ { 2 } +Các giới hạn: x → − ∞ lim ​ y = − ∞ ; x → + ∞ lim ​ y = 1 ; x → 2 − lim ​ y = − ∞ ; x → 2 + lim ​ y = − ∞ Từ các giới hạn trên ta suy ra: Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng và đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f ( x )

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số  ta có:

+Tập xác định 

+Các giới hạn: 

Từ các giới hạn trên ta suy ra: Đường thẳng  là tiệm cận đứng và đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực dương thỏa . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG