Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d có bảng biến thiên như sau Khi đó ∣ f ( x ) ∣ = m có bốn nghiệm phân biệt x 1 ​ < x 2 ​ < x 3 ​ < 2 1 ​ < x 4 ​ khi và chỉ khi

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Khi đó  có bốn nghiệm phân biệt  khi và chỉ khi

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên của hàm số y = ∣ f ( x ) ∣ như sau: Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình y = ∣ f ( x ) ∣ có bốn nghiệm phân biệt x 1 ​ < x 2 ​ < x 3 ​ < 2 1 ​ < x 4 ​ khi và chỉ khi 2 1 ​ < m < 1 .

Bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình  có bốn nghiệm phân biệt  khi và chỉ khi   .

2

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG