Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

 Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

  1. 5

  2. 2

  3. 0

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị cực tiểu bằng 1.

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị cực tiểu bằng 1.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm điểm cực trị (nếu có) của hàm số sau: y = x + x a ​ (a là tham số).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG