Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số là:

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Số điểm cực trị của hàm số  là:

  1. 0.

  2. 1.

  3. 2.

  4. 3.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt , khi đó: Bảng biến thiên: Quan sát bảng biến thiên, hàm số đạt cực trị tại . Vậy hàm số có 3 điểm cực trị.

Đặt , khi đó:

Bảng biến thiên:

Quan sát bảng biến thiên, hàm số  đạt cực trị tại .

Vậy hàm số  có 3 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Biết rằng đồ thị hàm số có dạng như hình vẽ: Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG