Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Giá trị lớn nhất của hàm số trên tập số thực bằng 0

  2. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0

  3. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0

  4. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập số thực bằng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Giá trị cực đại của hàm số bằng 0 tại x = 0 Giá trị cực tiểu của hàm số bằng − 6 1 ​ tại x = 1

Chọn B

Giá trị cực đại của hàm số bằng 0 tại 
Giá trị cực tiểu của hàm số bằng  tại 

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) x á c đị nh,li ê n tụctr ê n R v à c ó b ả ng bi ế n thi ê n nh ư sau H à m s ố đã cho đạ t c ự c tiểu t ạ i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG