Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như bên dưới. Phát biểu nào đúng ?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như bên dưới. Phát biểu nào đúng ?

 

  1. Hàm số đạt cực đại tại x = 2

  2. Hàm số đạt cực đại tại x = 4

  3. Hàm số có 3 cực tiểu

  4. Hàm số có giá trị cực tiểu là 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phân tích đáp án: Đáp án A: Đúng. Đáp án B: Sai vì hàm số đạt cực đại tại x = ± 2 . Đáp án C: Sai vì hàm số có 1 cực tiểu. Đáp án D: Sai vì hàm số có giá trị cực tiểu là 1.

Phân tích đáp án:

Đáp án A: Đúng.

Đáp án B: Sai vì hàm số đạt cực đại tại .

Đáp án C: Sai vì hàm số có 1 cực tiểu.

Đáp án D: Sai vì hàm số có giá trị cực tiểu là 1.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x + 1 2 x − 3 ​ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG