Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ Giá trị cực đại của hàm số bằng

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ

Giá trị cực đại của hàm số bằng

  1. 3

  2. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Hàm số đạt cực đại tại x = 2 ⇒ y C D ​ = 3

Chọn A

Hàm số đạt cực đại tại 

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o m ặ t p h ẳ n g ( P ) : 2 x − y + 2 z + 16 = 0 v a ˋ m ặ t c a ^ ˋ u ( S ) : ( x − 2 ) 2 + ( y + 1 ) 2 + ( z − 3 ) 2 = 21 M ộ t kh o ^ ˊ i h ộ p c h ữ nh ậ t (...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG