Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ

Mệnh đề nào sau đây đúng?

 1. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và không có điểm cực đại.
   

 2. Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1 và đạt cực đại tại x = 2 .
   

 3. Hàm số đạt cực đại tại x = -1 và đạt cực tiểu tại x = 2 .
   

 4. Giá trị cực đại của hàm số bằng 1.
   

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta có: +) Hàm số y = f ( x ) có tập xác định là D = R \ { − 1 } . Suy ra hàm số không đạt cực trị tại x = − 1 . Do đó các mệnh đề ở đáp án Bvà Clà các mệnh đề sai. +) Hàm số không có điểm cực đại nên không có giá trị cực đại bằng 1. Do đó mệnh đề ở đáp án Dlà mệnh đề sai. +) Tại x = 2 thì f ′ ( x ) = 0 và đổi dấu từ âm sang dương nên x = 2 là điểm cực tiểu của hàm số và dễ thấy hàm số không có điểm cực đại. Suy ra mệnh để ở đáp án Ađúng. Vậy mệnh đề của đáp án Alà đúng.

Từ bảng biến thiên ta có:

+) Hàm số  có tập xác định là . Suy ra hàm số không đạt cực trị tại . Do đó các mệnh đề ở đáp án B và C là các mệnh đề sai.

+) Hàm số không có điểm cực đại nên không có giá trị cực đại bằng 1. Do đó mệnh đề ở đáp án D là mệnh đề sai.

+) Tại  thì  và đổi dấu từ âm sang dương nên  là điểm cực tiểu của hàm số và dễ thấy hàm số không có điểm cực đại. Suy ra mệnh để ở đáp án A đúng.

Vậy mệnh đề của đáp án A là đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm .Tìm mệnh đề đúng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG