Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số g ( x ) = f ( x ) 1 ​ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Nhận xét: hàm số g ( x ) = f ( x ) 1 ​ đồng biến khi hàm số y = f ( x ) nghịch biến BBT Dựa vào BBT nhận thấy hàm số g ( x ) = f ( x ) 1 ​ đồng biến trên khoảng ( 1 ; 2 )

Chọn C

Nhận xét: hàm số  đồng biến khi hàm số  nghịch biến

BBT

Dựa vào BBT nhận thấy hàm số  đồng biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG