Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho đạt cực đại tại

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Nhìn vào bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại điểm x = 3.

Chọn A.

Nhìn vào bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại điểm 

2

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = x 4 + ( 3 m + 1 ) x 2 − 3 c ó ba c ự c tr ị , đồ ng th ờ i ba đ i ể m c ự c tr ị t ạ o th à nh m ộ t tam gi á c câ n c ó độ dài c ạ nh đ á y b ằ ng 3 2 ​ độ dàicạnh bên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG