Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số mđể phương trình f ( x ) − m = 0 có 4nghiệm phân biệt.

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có 4 nghiệm phân biệt.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ( x ) − m = 0 ⇔ f ( x ) = m ( ∗ ) . Phương trình (*) có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đồ thị hàm số y = f ( x ) cắt đồ thị hàm số y=m tại 4 điểm phân biệt. Theo bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số y = f ( x ) cắt đồ thị hàm sốy=mtại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi 1<m<2

Ta có: .Phương trình (*) có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đồ thị hàm số cắt đồ thị hàm số y=m tại 4 điểm phân biệt.

Theo bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số cắt đồ thị hàm số y=m tại 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi 1<m<2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đạo hàm f ′ ( x ) = ( 1 − x ) 2 ( x + 1 ) 3 ( 3 − x ) Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG