Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình ∣ f ( x − 1 ) ∣ = 2 là

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ.

Số nghiệm của phương trình  là

 

  1. 5

  2. 4

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên của hàm số đã cho ta suy ra bảng biến thiên của hàm số y = ∣ f ( x − 1 ) ∣ như sau: Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình ∣ f ( x − 1 ) ∣ = 2 có 5 nghiệm.

Từ bảng biến thiên của hàm số đã cho ta suy ra bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình có 5 nghiệm.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG