Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?


 

  1. 2

  2. 4

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy: * x → ( − 2 ) + lim ​ y = − ∞ ⇒ đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = − 2 * x → 0 − lim ​ y = + ∞ ⇒ đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 0 * x → + ∞ lim ​ y = 0 ⇒ đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0 Vậy đồ thị của hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:
* đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 

* đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 

* đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 

Vậy đồ thị của hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ, chỉ ra tập hợp tất cả những điểm M ( x , y ) có tọa độ thỏa mãn điều kiện ∣ y ∣ ≥ x − 1 x 2 − x + 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG