Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau : Khẳng định nào sau đây sai ?

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau :

Khẳng định nào sau đây sai ?

  1. Hàm số đạt cực đại tại .

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng .

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

  4. Đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng biến thiên ta thấy : +) Hàm số y = f ( x ) đạt cực đại tại x = 1 ⇒ Ađúng. +) Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng ( 1 ; + ∞ ) ⇒ C đúng. +) Đồ thị hàm số y = f ( x ) có 1 tiệm cận đứng là x = − 1 và 2 tiệm cận ngang là y = 1 ; y = − 1 ⇒ D đúng. +) Hàm số đồng biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 1 ) và ( − 1 ; 1 ) ⇒ B sai.

Từ bảng biến thiên ta thấy :

+) Hàm số  đạt cực đại tại A đúng.

+) Hàm số  nghịch biến trên khoảng C đúng.

+) Đồ thị hàm số  có 1 tiệm cận đứng là  và 2 tiệm cận ngang là D đúng.

+) Hàm số đồng biến trên các khoảng B sai.

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG