Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình dưới: Số điểm cực trị của hàm số y = f ( x 2 − 4 x + 1 ) là:

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình dưới:

Số điểm cực trị của hàm số  là:

  1. 1

  2. 5

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số: y = g ( x ) = f ( x 2 − 4 x + 1 ) y ′ = g ′ ( x ) = ( 2 x − 4 ) f ′ ( x 2 − 4 x + 1 ) g ′ ( x ) = 0 ⇔ [ 2 x − 4 = 0 f ′ ( x 2 − 4 x + 1 ) = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ 2 x − 4 = 0 x 2 − 4 x + 1 = − 1 x 2 − 4 x + 1 = 3 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2 x 2 − 4 x + 2 = 0 x 2 − 4 x − 2 = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 2 x = 2 + 2 ​ x = 2 − 2 ​ x = 2 + 6 ​ x = 2 − 6 ​ ​ Suy ra g ′ ( x ) bị đổi dấu 5 lần, nên hàm số y = f ′ ( x 2 − 4 x + 1 ) có 5 điểm cực trị

Xét hàm số: 

Suy ra  bị đổi dấu 5 lần, nên hàm số  có 5 điểm cực trị

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG