Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 2 ) và ( 0 ; + ∞ )

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên các khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ, chỉ ra tập hợp tất cả những điểm M ( x , y ) có tọa độ thỏa mãn điều kiện ∣ y ∣ ≥ x − 1 x 2 − x + 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG