Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Giá trị cực tiểu của hàm số là số nào sau đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Giá trị cực tiểu của hàm số là số nào sau đây?

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B Phương pháp Dựa vào BBT để nhận xét các điểm cực tiểu của hàm số. Điểm x = x 0 là điểm cực tiểu của hàm số khi f ′ ( x 0 ​ ) = 0 và qua điểm x = x 0 , hàm số f ′ ( x ) đổi dấu từ dương sang âm. Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại x =3. Chú ý:HS thường hay chọn nhầm với giá trị cực tiểu của hàm số là y CT ​ = − 4

Đáp án B

Phương pháp
Dựa vào BBT để nhận xét các điểm cực tiểu của hàm số. Điểm x = xlà điểm cực tiểu của hàm số khi 

 và qua điểm x = x0, hàm số đổi dấu từ dương sang âm.

Cách giải:
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại x = 3.

Chú ý: HS thường hay chọn nhầm với giá trị cực tiểu của hàm số là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong các hàm số sau, đâu là hàm số đồng biến trên R ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG