Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào?

 Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào?
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số f ( x ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 2 ) và ( 1 ; + ∞ )

Hàm số  nghịch biến trên khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng xác định của nó là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG