Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Biết giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là M , m . Giá trị biểu thức P = M 2 + m 2 bằng

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau: 

Biết giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là . Giá trị biểu thức  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Từ bảng biến thiên, ta thấy M = 2 1 ​ , m = − 2 1 ​ Vậy P = M 2 + m 2 = ( 2 1 ​ ) 2 + ( − 2 1 ​ ) 2 = 2 1 ​

Chọn A

Từ bảng biến thiên, ta thấy 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng phương trình x 5 − x 2 − 2 x − 1 = 0 có đúng 1 nghiệm thực.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG