Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận? 

 

  1. 3

  2. 2

  3. 4

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có x → + ∞ lim ​ f ( x ) = 0 nên y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số x → ( − 2 ) + lim ​ f ( x ) = − ∞ ; x → ( 0 ) + lim ​ f ( x ) = + ∞ nên x = − 2 , x = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số Vậy đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận

Chọn A

Ta có  nên  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

 nên  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG