Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

  1. 1

  2. 4

  3. 2

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Dựa vào bảng biến thiên ta thấy giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 1

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 1

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = 4 1 ​ x 4 − m x 2 + 2 3 ​ ch ỉ c ó c ự c ti ể u m à kh ô ng c ó c ự c đạ i.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG