Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f ( x ) + m = 0 có ba nghiệm phân biệt là

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có ba nghiệm phân biệt là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( x ) + m = 0 ⇔ f ( x ) = − m ( 1 ) . Số nghiệm của phương trình ( 1 ) chính là số giao điểm của đồ thị hàm số Hvà đường thẳng y = − m . Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f ( x ) = − m có ba nghiệm phân biệt khi: − 1 < − m < 2 ⇔ − 2 < m < 1

Ta có  . Số nghiệm của phương trình  chính là số giao điểm của đồ thị hàm số H và đường thẳng .
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy  có ba nghiệm phân biệt khi:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 2 − 2 x + 3 có đồ thị (C). Tại điểm M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) ∈ ( C ) , tiếp tuyến có hệ số góc bằng 2 thì x 0 ​ + y 0 ​ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG