Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau 

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có: y ′ > 0 khi x ∈ ( − ∞ ; 0 ) v a ˋ x ∈ ( 2 ; + ∞ ) Vậy hàm số đồng biến trên khoảng ( 2 ; + ∞ )

Chọn A

Ta có:

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = x 4 + ( 3 m + 1 ) x 2 − 3 c ó ba c ự c tr ị , đồ ng th ờ i ba đ i ể m c ự c tr ị t ạ o th à nh m ộ t tam gi á c câ n c ó độ dài c ạ nh đ á y b ằ ng 3 2 ​ độ dàicạnh bên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG