Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Giá trị cực đại của hàm số bằng

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Giá trị cực đại của hàm số bằng
 

  1. -2

  2. -1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên, giá trị cực đại của hàm số bằng 3 tại x = − 2 hoặc x = 2 .

Dựa vào bảng biến thiên, giá trị cực đại của hàm số bằng 3 tại  hoặc .

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG