Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Từ bảng biến thiên của hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng ( − 1 ; 0 ) và ( 0 ; 1 )

Chọn B

Từ bảng biến thiên của hàm số, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dẩu của đạo hàm như sau Hám số y = 3 f ( x + 2 ) − 2 x 3 − 2 3 ​ x 2 + 3 x + 2019 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG