Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Phương trình tất cả các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f ( x ) + 4 14 ​ là

Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Phương trình tất cả các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là

  1.  và 

  2.  và 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Vì x → − ∞ lim ​ f ( x ) = − ∞ ⇒ x → − ∞ lim ​ f ( x ) + 4 14 ​ = 0 ⇒ đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang Và x → + ∞ lim ​ f ( x ) = 3 ⇒ x → + ∞ lim ​ f ( x ) + 4 14 ​ = 2 ⇒ đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang

Chọn B

Vì đường thẳng  là tiệm cận ngang

Và đường thẳng  là tiệm cận ngang

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG